Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.

PANASZOK

Reklamációk

Panaszbenyújtási rend

1. Általános rendelkezések és fogalommeghatározások

 1. Jelen Panaszbenyújtási rendet a Polgári Törvénykönyv szerint dolgozták ki, a későbbi előírások értelmében (a továbbiakban: „Törvény”) és a fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: „Áru”) vonatkozik, amelyeknél a garanciális időszak alatt a vevő termékfelelősségből eredő jogait érvényesítik (a továbbiakban: „Reklamáció” vagy „Panasz”).
 2. Az „Eladó” a ReCorp, s.r.o. nevű társaság, székhelye: Jána Hollého 699/55, 071 01 Michalovce (Nagymihály), cégjegyzékszám: 47 503 181, bejegyezve a Kassa I. Járásbíróság kereskedelmi cégjegyzékében, betétlapszám: 34371/V.
 3. A „Vevő”:
  1. a fogyasztó (a személy, aki árut vásárol személyes használatra vagy a vele egy háztartásban élő személyek általi felhasználásra), illetve
  2. az a természetes és/vagy jogi személy - vállalkozó, aki az eladóval áru adásvételéről szóló szerződést kötött.
 4. A természetes és jogi személyek - vállalkozók tudomásul veszik, hogy a garanciális feltételek (főként a garanciális időszak) eltérőek lehetnek a fogyasztók számára érvényes garanciális feltételektől, valamint, hogy az Eladó és Vevő - vállalkozó közötti jogviszonyokat a Kereskedelmi Törvénykönyv szabályozza.
 5. A motorgépjárművek felületkezelésére meghatározott vegyi anyagokat kizárólag az illetékes hatóságok által erre kijelölt és jóváhagyott lakkozóműhelyekben történő szakmai használatra szántak, a szlovák jogszabályok értelmében. Ezen anyagokkal történő érintkezés és azok használata során keletkező veszélyes hulladékot a veszélyes hulladék kezeléséről szóló szabályok szerint kell ártalmatlanítani. A munkavégzés során keletkezett hulladék nem tárolható vagy ártalmatlanítható kommunális hulladékként, hanem veszélyes hulladékként kezelendő. 

2. Garanciális feltételek

1. Amennyiben az Áru nyilvánvaló hibákat mutat, azaz különösen, ha az Árut a Vevő részére sérült szállítási csomagolásban adják át, a Vevő jogosult az Áru átvételének megtagadására. Az ilyen esetben megmarad a Vevő jogosultsága a megrendelés megfelelő teljesítésére, vagy a vételár visszatérítésére a Vevő választása szerint.

2. Abban az esetben, ha az Áru Vevő általi átvételét követően a garanciális időszak során hiba fordul elő az Áruban, Vevő Reklamációt érvényesíthet.

3. A garanciális időszak hosszára a Törvény érvényes rendelkezései vonatkoznak, azaz 24 hónapig tart – nem vegyi termékekre vonatkozóan – természetes személy esetén és 12 hónapig tart vállalkozó, vagy jogi személy esetén. A vegyi anyagokra a garancia 12 hónap, eredeti, sértetlen csomagolásban és a tárolási feltételek betartása esetén a termék műszaki adatlapja szerint (a termék műszaki adatlapja a www.trixxal.com oldalon érhető el), a Törvényben foglalt kivételekkel. A garanciális időszak az áru vevő általi átvételének napján kezdődik.

Abban az esetben, ha a megreklamált árut postai úton vagy futárral kézbesítik, a felelős személy átveszi az ilyen árut, ellenőrzi a küldeményt, a dokumentációt (a számlát, vásárlási nyugtát és a csomagolást). A reklamáció határidejére vonatkozó irányadó időpont a futártól vagy a postai kézbesítőtől történő átvétel dátuma. Az utánvéttel feladott árut az Eladó nem veszi át; javasoljuk, hogy az árura kössön biztosítást.

4. Vevő jogosult a szerződéstől történő elállásra a törvényben meghatározott valamennyi esetben. A szerződéstől történő elállás az Eladóval szemben attól a pillanattól hatályos, amikor részére kézbesítik a Vevő írásbeli nyilatkozatát a szerződéstől történő elállásról. A szerződéstől történő elállás esetén a szerződés a kezdetétől fogva megszűnik, a szerződő felek pedig kötelesek visszaadni mindent, amit a szerződés alapján egymás részére nyújtottak.

 

3. Tájékoztatás az Eladó áru hibáiért való felelősségéről

1. Amennyiben olyan hibáról van szó, amelyet el lehet távolítani, a fogyasztó - Vevő jogosult a hiba díjmentes, időszerű és megfelelő módon történő elhárítására. Eladó köteles a hiba felesleges késedelem nélkül történő elhárítására. A fogyasztó - a Vevő a hiba elhárítása helyett kérheti a termék cseréjét is, vagy ha a hiba csak a termék egy részét érinti, az alkatrész cseréjét is, ha azáltal az Eladó részére nem keletkeznek aránytalan költségek az áru árára vagy a hiba súlyosságára való tekintettel.

Az Eladó minden alkalommal a hiba elhárítása helyett ki is cserélheti a hibás terméket hibátlanra, amennyiben az a Vevő részére nem okoz súlyos nehézségeket.

2. Amennyiben olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet elhárítani és amely akadályozza a termék megfelelő használatát hibátlan termékként, a Vevő jogosult a termék cseréjére vagy a szerződéstől történő elállásra. Ugyanazok a jogok illetik meg a Vevőt, ha elhárítható hibákról van ugyan szó, de a Vevő nem tudja a terméket a hiba javítást követő ismételt előfordulása vagy a hibák nagyobb száma miatt rendben használni. Amennyiben egyéb elháríthatatlan hibákról van szó, a Vevő arányos kedvezményre jogosult a dolog árából.

3. Az Eladó tájékoztatta a Vevőt jogairól, amelyeket részére a Polgári Törvénykönyv 622. cikkének rendelkezései biztosítanak (a jelen cikk a. pontja) és a jogokról, amelyeket részére a Polgári Törvénykönyv 623. cikkének rendelkezései biztosítanak (jelen cikk a. pontja), oly módon, hogy jelen Panaszbenyújtási rendet feltöltötte az Eladó webshopjának megfelelő oldalára és a Vevőnek lehetősége volt annak elolvasására a megrendelés elküldését megelőzően.

4. Panaszkezelés

1. A reklamáció személyesen bármelyik boltban (árukiadási helyen) érvényesíthető, esetlegesen postai úton a ReCorp, s.r.o. nevű társaság Tomášikova 26, 821 01 Bratislava (Pozsony), Szlovákia címén.

Javasoljuk, hogy a gyorsabb panaszkezelés érdekében az áruval együtt küldje el részünkre az áru vásárlását igazoló dokumentumot (számlát) és a kitöltött panaszbejelentési űrlapot.

2. Abban az esetben, ha a Vevő él a jogával és az Áru hibájának elhárítását javítás útján kéri, és ha a garancialevélben az Áru garanciális javításainak céljára az Eladótól eltérő alanyt határoztak meg, akinek a vállalkozási tevékenység-végzésének helye ugyanazon a helyen van, mint az Eladóé, vagy a Vevő számára egy közelebb eső helyen, a Vevő él a garanciális javításra vonatkozó jogával a garancialevélben meghatározott alanynál.

3. Abban az esetben, ha nem lehet érvényesíteni a garanciális javítást az Eladótól eltérő alanynál, a garanciális javítást Eladó biztosítja. Az Eladó a panasz beérkezésének napján dokumentumot állít ki a Vevő részére az áruval kapcsolatos panasz fogadásáról, amelyben pontosan megjelöli az áru hibáit, a fogyasztóvédelemről szóló törvény 18. cikkének 5. bekezdése szerint. A reklamáció ügyintézését követően az Eladó értesíti a Vevőt olyan formában, amelyről a Vevővel megállapodtak.

4. A panaszokat, a hiba elhárítását is beleértve felesleges késedelem nélkül kell rendezni, indokolt esetekben pedig legkésőbb a Reklamáció érvényesítésének napjától számított 30 napon belül. E határidő leteltét követően a fogyasztó jogosult a szerződéstől történő elállásra, vagy jogosult a termék cseréjére egy új termékre.

5. Amennyiben az árut be kell küldeni az Eladó vagy a szervizközpont részére, a Vevő oly módon jár el, hogy az árut megfelelő csomagolásba helyezi, amely az árut kellően megvédi és megfelel az áru szállítására vonatkozó követelményeknek. Törékeny áru szállítása esetén javasoljuk, hogy a küldeményen tüntesse fel a megfelelő jelzéseket.

6. Abban az esetben, ha a megreklamált árut postai úton vagy futárral kézbesítik, a felelős személy átveszi az ilyen árut, ellenőrzi a küldeményt, a dokumentációt (a számlát, a pénztári bizonylatot és a csomagolást), az irányadó időpont a reklamáció határidejére a futártól vagy a postai kézbesítőtől történő átvétel dátuma.

7. A felelős személy teljes mértékben felel a reklamáció határidejének figyelemmel követéséért a Törvénytár fogyasztóvédelemről szóló, 2007. évi 250. sz. törvényének vonatkozó rendelkezéseivel összhangban, valamint a Törvénytár szerint, valamint az ügyféllel történő haladéktalan kapcsolatfelvételért a reklamáció elintézéséről a törvényben meghatározott határidőben, e-mailben, SMS-ben, illetőleg ajánlott levélben.

8. A szervizközpont a reklamáció megfelelő rendezését követően felhívja a Vevőt telefonon, e-mailben vagy egyéb, a Vevővel megbeszélt módon a kijavított Áru és a panaszbenyújtási jegyzőkönyv átvételére, illetőleg, a kölcsönös megállapodást követően az árut a panaszbenyújtási jegyzőkönyvvel együtt kézbesítik a Vevő részére ajánlott küldemény formájában.

9. A garancia érvényesítésére vonatkozó igény megszűnik az Áru szakszerűtlen beszerelése vagy szakszerűtlen üzembe helyezése esetén, csakúgy, mint az Áru szakszerűtlen kezelése során, azaz különösen:

 • a védőplombák és matricák megsértésekor, amennyiben elhelyeztek ilyet a terméken,
 • az Áru olyan feltételek mellett történő használata esetén, amelyek a paramétereiket tekintve nem felelnek meg az Áruhoz mellékelt dokumentációban meghatározott paramétereknek,
 •  az Áru rendeltetési céljával ellentétes módon történő használata esetén.

5. Záró rendelkezések

 1. Bármely Reklamáció esetén a Vevő tájékoztatja az Eladót a reklamáció érvényesítéséről és megállapodik vele a panaszkezelési eljárás legmegfelelőbb módjáról. Eladó a reklamáció természetének figyelembevételével felajánlja a Vevő számára, hogy meglátogassa őt egy szerviztechnikus, aki az Áru hibáinak javítását el tudja végezni az esetleges telepítés helyszínén, azaz a Vevőnél, vagy javasolja az Áru szervizközpontba történő beszállítását.
 2. A jelen Panaszbenyújtási rend 2015.10.01-jével lép hatályba. A vállalat fenntartja jelen Panaszkezelési rend változtatási jogát.